GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Obowiązujące akty prawne
12.11.2015
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej Węgrowa

  1. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ  WĘGROWA z dnia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa

  2. Uchwała nr IX/43/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  3. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt
  4. UCHWAŁA Nr XXII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 września 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  5. Uchwała nr IX/44/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  6. Uchwała nr IX/45/2019 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu