GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Stawki opłat
22.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Nieruchomości zamieszkałe

 

Odpady niesegregowane: 16.00 zł/os

Odpady segregowane: 8.00 zł/os

Odpady segregowane z kompostownikiem: 5.00zł/os

 

Nieruchomości niezamieszkałe

 

Odpady niesegregowane

o pojemności 60 l - w wysokości 9.00 zł

o pojemności 120 l - w wysokości 19.00 zł

o pojemności 240 l - w wysokości 35.00 zł

o pojemności 660 l - w wysokości 62.00 zł

o pojemności 1100 l - w wysokości 128.00 zł

kontener KP – 7 - w wysokości 663.00 zł

Odpady segregowane

o pojemności 60 l - w wysokości 5.00 zł

o pojemności 120 l - w wysokości 10.00 zł

o pojemności 240 l - w wysokości 18.00 zł

o pojemności 660 l - w wysokości 33.00 zł

o pojemności 1100 l - w wysokości 69.00 zł

kontener KP – 7 - w wysokości 358.00 zł

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić, bez wezwania, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

UCHWAŁA Nr XXIX/183/2013 RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego ul. Rynek Mariacki 16

lub bezpośrednio na konto numer: 40 1020 1260 0000 0102 0119 5346

 

Minimalne pojemności pojemników w które nalezy wyposażyć nieruchomość

 1. dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdąnieruchomość. Odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;
 2. dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
 3. dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
 4. dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;
 5. dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt;
 6. dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
 7. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;
 8. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;
 9. dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
 10. dla ogródków działkowych 40 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;
 11. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
 12. właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować 20 l pojemnikiem na osobę;
 13. właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnikiem na osobę;
 14. właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem lub olejem opałowym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnikiem na osobę;
 15. właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 40 l pojemnikiem na osobę;
 16. właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować 40 l pojemnikiem na osobę przy cyklu odbioru raz na tydzień .

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu